Birgit

Birgit Vuori-Metsämäki

Olen yrittäjä Birgit Vuori-Metsämäki ja liityn molempiin Tmi yrityksiin, joita ovat Tmi Birgit Vuori-Metsämäki ja jatkossa ja enenevässä määrin myös Vahvo. Yrittäjänä olen toiminut elokuusta 2010 lähtien ensin osa-aikaisesti ja elokuusta 2012 lähtien kokopäiväisesti.

Yrittäjänä myyn omaa osaamistani, jota on kertynyt tehdystä työstä, lukuisista kohtaamisista erilaisten asiakkaiden kanssa. Heidän ikänsä, toimintakykynsä, arjen haasteensa ovat vaihdelleet. Lisäksi on ollut lukuisia kohtaamisia eri alojen ammattilaisten, läheisten sekä erilaisten toimintayksiköiden kanssa. Työvuosiin mahtuu kehittelytyötä, uusia palveluita, ajan hengen muutoksia. Tiivistetysti työvuodet ovat olleet täynnä oppimiskokemuksia ja oivalluksia, joita välitän omassa työssäni toisten avuksi kouluttamalla, konsultoimalla, auttamalla asiakastyössä tai työnohjaamalla. Tavoitteena on saada asiakkaissa vahvistumista ja voimaantumista omaan arkeensa.

Sinun avuksesi, teidän avuksenne tulevan henkilön ja palvelun valinnassa on tärkeä saada pohjatietoja päätöksen tueksi, jotta tulisi valittua oikea ihminen ja palvelu, jotta päästään mahdollisimman pian ”työn touhuun”. On mietittävä, onko henkilö sopiva, minkälainen on hänen taustansa, ymmärtääkö hän meidän arjessamme olevia haasteita jne.

Koulutustaustaltani olen vajaamielishoitaja ja erityisluokanopettaja. Olen täydentänyt osaamistani erityispedagogiikka- opinnoilla (KM eli kasvatustieteen maisteri) ja ammatillisen opettajan tutkinnolla (AmO). Työssä tärkeitä oppeja on tullut myös neuropsykiatrinen valmentaja- ja kohta suoritetusta työnohjaaja- koulutuksesta.

Osaamiseni liittyy mm. seuraaviin asioihin: autismi, Asperger, Tourette, ADHD, ADD, nepsy-vaikeudet, oppimisen vaikeudet, strukturointi, aistien herkkyydet, stressi ja sen lievitys, haastava käyttäytyminen, koulutyön ja opiskelun tukeminen, yleensä arjen sujuminen.

Osaamistani on opetus ja laajemmin ohjaaminen. Tavoitteena on löytää kullekin henkilölle sopivia ja toimia tapoja oppia ja toimia. Toisaalta tavoitteena on tukea hänen kanssaan toimivia läheisiä tai hänen kanssaan työskenteleviä ammattilaisia löytämään keinoja ja käyttämään niitä ohjaamisessaan.

Tarinoita auttamisesta – onnistuneita ja opiksi otettuja kokemuksia arjessa selviytymisestä

Apua tarvitsevat henkilöt ovat olleet kaikenikäisiä. Heidän toimintakykynsä ja vaikeutensa ovat vaihdelleet. Työurani alussa työtäni oli auttaa kehitysvammaisia henkilöitä. Erilaisissa yhteistyökuvioissa kehitettiin yhdessä palveluita ja työkäytänteitä opetukseen, asumiseen sekä työ- ja päivätoimintaan.

Työni on aina liittynyt autististen henkilöiden asioihin. Satakunnan AUNE-hankkeessa kokemuksia kertyi laajemmin autismikirjon henkilöiden auttamisesta sekä nepsy-vaikeuksista. Arjen sujumisen vaikeudet voivat johtua monesta syystä. Joku tarvitsee apua tarkkaavuuden ja lukivaikeuden takia opiskeluihin, toinen apua aggressiiviseen käyttäytymiseen, kolmas siihen, että saa tehtyä asioita aloittamisen ja keskittymisen pulmien takia. Tällä hetkellä eletään hyvää aikaa asiakkaan auttamisessa: on olemassa paljon hyviä keinoja ja mahdollisuuksia auttaa häntä.

Vaikeuden vaikutuspiirissä myös läheiset

Vaikeuksia on henkilöllä itsellään, mutta vaikeuden, vamman vaikutuspiirissä ovat kotiväki ja läheiset. Perheiden tukemisen tärkeyden olen oivaltanut omassa asiakastyössä. Lisäksi keikkaluonteinen luennointityö sopeutumisvalmennus- kursseilla (MLL/Huvitus 2005- 2010 ja Kankaanpään kuntoutuskeskus 2018) on vahvistanut läheisten ja perheen huomioimisen tärkeyttä. Vaikka erityisvaikeus, vamma on perheessä yhdellä, vaikuttaa se kaikkien muiden arkeen.

”Joku AUNE se on, mut ei se ole sen oikea nimi…”

Autisminkirjon osaamisen verkostoitumishankkeessa eli AUNE-hankkeessa (2005-) tehtiin paljon hyödyllistä työtä satakuntalaisten hyödyksi. AUNE-hankkeessa oli aktiivisesti mukana osaajia eri puolilta Satakuntaa, eri organisaatioista ja erilaisista toimintayksiköistä. Autismikirjon henkilöiden ohella tunnistettiin neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavat henkilöt. Mukana oli vanhempia, ammattilaisia ja asiakkaita, jotka tunnistivat autismikirjon asiaa.

Käytännössä toteutui koulutustilaisuuksia, verkostokokoontumisia, kehittelyitä. Yhdessä paikassa hyväksi todettu asia levitettiin muille, joka tarkoitti koko laajaa AUNE-verkostoa. Tämän hetken monet hyvät asiat autismikirjon ja nepsy-henkilöiden näkökulmasta ovat lähtöisin AUNE-hankkeen ajoilta. Edelleenkin vuosien jälkeen on Satakunnassa AUNE-henkeä ja kaipausta sen aikaiseen ”rajattomaan” verkostotyöskentelyyn yli organisaatio-, ammattikunta-, hallintokuntarajojen. Minä pääsin omassa työssäni projektipäällikkönä näkemään ja kokemaan verkostotyötä parhaimmillaan sekä arkisen kehittelytyön tärkeyttä.

Tuen portailla miettimässä oppimisen keinoja…

Yhteistyö luokanopettajien ja aineenopettajien (Harjavallan yhtenäiskoulu 2010- 2012) kanssa oli opettavaista. Muistoissa on monia tositarinoita opettajien keinoista auttaa oppilaita. Oppimisen keinoja mietittiin niin lukemaan oppimiseen, kertotauluun kuin äidinkielen esitelmän tekemiseen. Erityisesti hyvä kokemus jäi ART-ryhmistä, joissa keskityttiin elämän tärkeisiin oppeihin kuten itsehillintään. Keskustelut elämästä koko laajuudessaan olivat vetäjille opettavaisia.

”Kouluttaja, joka seisoi pöydällä”

Rovaniemellä tunnistivat minut tästä kuvailusta. Sen sain, kun havainnollistin koulutuksessa reviirin merkitystä kehitysvammaisten kohtaamisessa. Kiipesin pöydälle, kun halusin näyttää, miltä vaikuttaa, kun vuorovaikutustilanteessa ollaan eri korkeudella.

Koulutukset vievät toisinaan kauemmas – Kotka, Rovaniemi, Keminmaa, Helsinki, Saarijärvi, Kokkola, Jyväskylä, Helsinki, Tampere. Koulutuksia on eri mittaisia ja eri aiheista. Pääasiassa koulutuksen teemat ovat liittyneet autismikirjon ja nepsy-henkilöiden ohjaamiseen. Koulutuksia on toteutettu asumisyksiköiden, koulujen, varhaiskasvatuksen, lastensuojelulaitosten, ammattioppilaitosten henkilöstölle. Aina välillä on yleisiä, kaikille avoimia koulutuksia esim. kansalaisopistojen kustantamana.

”Olet luennoinut, kun opiskelin Porissa vuonna…”

Alalle tulevien opiskelijoiden kouluttajana olen ollut pitkään (1988 lähtien). Luentoja, harjoittelujaksojen ohjauksia on ollut vuosien / vuosikymmenien varrella enemmän tai vähemmän. Viimeiset 15 vuotta olen ollut yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) täydennyskoulutuksen kanssa. Alkuun toteutettiin autismikirjon kuntoutuksen erikoistumisopintoja, jonka jälkeen on keskitytty neuropsykiatrisen valmentajan koulutukseen (nyt 30 op.). Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa (Sataedu, Winnova, SAMK) ja niissä toteutettu luentotyö on pitänyt ajan hermolla mm. alalle tulevien ammattilaisten osaamisesta.

Työn alla kouluttautuminen työnohjaajaksi

Taustaltani ja juuriltani olen opetuksen ja oppimisen ihminen ja se näkyy suhtautumisessani työhön ja työn tekemiseen. Työelämässä on tarve oppia, muuttaa ja muuttua niin työntekijän, työyhteisön kuin organisaationkin näkökulmasta. Oppimisen yksilöllisyyden huomioiminen on tärkeää myös työhön liittyvässä oppimisessa.
Lähestymistapani työn tekemisessä ja sen kehittämisessä on ”perustehtäväorientoituneisuus”: mitä varten yksikkö se on olemassa, miksi työtä tehdään, mistä raha tulee johdattelevat viemään eteenpäin tärkeitä asioita ja keskittymään olennaiseen.

Työvuosien aikana on kertynyt runsaasti kokemusta, joka mahdollistaa työelämän tarkastelun erilaisista näkökulmista. Kokemuksia on 80-luvun puolivälistä lähtien

  • asiakkaiden kohtaamistyöstä
  • työyhteisön jäsenyydestä
  • esimiestyöstä
  • alaisena olemisesta
  • kehittämistyöstä
  • kouluttamisesta oppilaitoksissa ja työpaikoilla
  • moniammatillisesta yhteistyöstä, verkostotyöstä
  • hanketyöstä
  • yrittämisestä

Vuosien ja vuosikymmenien vierähtäminen tuo asioiden tarkastelulle ajallista ulottuvuutta. Ajattelen näiden kokemusten toimivan hyvänä pohjana työnohjaajana toimimiselle.
Työotteeltani olen ratkaisukeskeinen toimiessani sekä asiakkaiden että työyhteisöjen ja työn parissa. Oman osaamisen kehittämiseksi pääsin Metanoian järjestämään työnohjaaja- koulutukseen (60 op), josta hain itselleni uutta näkökulmaa oman työn tarkastelemiseen ja kehittämiseen.

Vahvo (10)